FUNDATS FOR SPEJDERHJÆLPEN

- Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn

1. Fondens navn er SPEJDERHJÆLPEN ( SPEJDERNES FOND TIL FORDEL FOR NØDLIDENDE, SYGE OG VANSKELIGT STILLEDE BØRN )

2. Fonden blev stiftet i 1959 af Det Danske Pigespejderkorps, Det Danske Spejderkorps, KFUK-spejderne i Danmark og KFUM-Spejderne i Danmark.Deltagere i fonden i dag er: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.Fondens aktiver var i forbindelse med den første indsamling i 1960 på 176.000 kr.Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

3. Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark, herunder Grønland, og uden for landets grænser.

4. Fondens midler tilvejebringes ved en årlig Spejderhjælpsuge, hvor spejderne tilbyder en arbejdsindsats mod betaling, som ubeskåret tilgår fonden.

5. Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, heraf et medlem fra hvert af de tilsluttede korps.
Bestyrelsens øvrige 3 medlemmer skal have særligt kendskab til og interesse for børns og unges vilkår og udviklingsmuligheder. De tre medlemmer udpeges af de 5 korps' repræsentanter i bestyrelsen for en 4-årig periode svarende til valgperioden for det kommunale valg.
Formand og næstformand vælges blandt de 3 ovennævnte medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan ansætte sekretær og anden nødvendig medhjælp.
Bestyrelsens medlemmer er ulønnede.

6. Fonden tegnes ad 2 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden for fondens bestyrelse og i dennes forfald af næstformanden.

7. Fonden afholder mindst 2 møder årligt.
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.oktober.

Bestyrelsens opgave er:
- at tage stilling til ansøgninger
- at forberede den årlige Spejderhjælpsuge
- at godkende det årlige regnskab.

Hvis beslutning om uddeling af midler undtagelsesvis sker ved afstemning, og der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsens beslutninger skal refereres.

8. Fondens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.
Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor. Revisoren har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan af bestyrelsen fordre enhver oplysning, som er af betydning for udførelsen af hvervet. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen.

9. Fundatsen kan med Civilretsdirektoratets godkendelse ændres af bestyrelsen, når 5 medlemmer af denne stemmer for.

10. Hvis de tilsluttede spejderkorps finder, at fondens virksomhed er blevet overflødiggjort, kan de indstille til bestyrelsen, at fonden nedlægges. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Ved fondens ophævelse anvendes eventuelle restmidler i overensstemmelse med program 3 i nærværende fundats. Beslutning om anvendelse træffes af den siddende bestyrelse.

11. Denne fundats træder i stedet for fundatsen af 12.oktober 1961 med tilføjelse af 7.maj 1979.